Pagina 50 - De Schrans - Een historische beschrijving

Basis HTML versie

52
1919 - Drukkerij van der Weij tegenover het
gemeentehuis
Adreskaartje T. van der Weij, nr. D48, later nr. 91
Gedichtsteen voor de kanselarij van Tiny Mulder over
1 januari 1944 - de Schrans bij
Leeuwarden
Op deze datum werd Huizum en dus ook de
Schrans toegevoegd aan de Gemeente
Leeuwarden. De door Leeuwarden zeer gewenste
uitbreiding met vooral Huizum en dus ook de
Schrans lukte nog niet in de jaren 1915, 1925 en
1935. Gedeputeerde Staten van Friesland, die
hiervoor toestemming moesten geven, hielden
altijd eerst rekening met de wensen van de
inwoners. Pikant detail was dat bij de door
Leeuwarden aangevraagde grenswijziging in
1915 Jhr. Mr. J.M. van Beijma burgemeester van
Leeuwarderadeel was. Hij was toen een groot
tegenstander van de annexatie van Huizum.
In 1918 werd hij benoemd als burger-
meester van Leeuwarden en werd toen een vuri-
ge pleitbezorger van de annexatie. In die functie
verklaarde hij zelfs eens dat Huizum parasiteer-
de op Leeuwarden.
Uiteindelijk lukte het Leeuwarden toch de
annexatie door te zetten. Hiervoor kregen ze
hulp van Mr. Dr. K.J. Frederiks, secretaris-gene-
raal tijdens de Duitse bezetting. Kort na de
bevrijding van 5 mei 1945 schreven Burgemeester
en Wethouders van Leeuwarderadeel een brief
aan de Koningin om het besluit tot annexatie
terug te draaien. Als reden voerden zij aan dat
het besluit tijdens de Duitse bezetting was
genomen. Een andere reden was dat de bloeien-
de Gemeente Leeuwarderadeel was ingekrom-
pen van 21.000 inwoners naar slechts 5.100
inwoners. Door het aannemen van een wet in
1948 bleek dat de maatregel, die was ingegaan
op 1 januari 1944, niet meer kon worden terug-
gedraaid.
20 maart 1944 - inval bij Drukkerij Van
der Weij
Tiede van der Weij (1884-1945) startte op
jeugdige leeftijd in de Schrans met de drukkerij
“Victoria”, met daarnaast in het voorste gedeelte
een winkel voor papier en schrijfbenodigd-
heden. Rond 1910 is de zaak gevestigd op
nummer D6, tegenover het gemeentehuis.
Volgens het adresboek van 1919 is hij inmiddels
verhuisd naar een groter pand in de Schrans,
D48, later nummer 91. Hier zit nu een kapsalon
en de doorgang naar het Sixmaplein.
Tiede van der Weij bleef tijdens de Duitse
bezetting niet aan de kantlijn staan. Hij wilde
daadwerkelijk verzet bieden en samen met zijn
vier zonen drukten ze illegale bladen en vlug-
schriften zoals 'Vrij Nederland' en 'Trouw'. Tiede